Verbinder aus Rotguss

Geopress für Trinkwasser Dichtung EPDM

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,326 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,460 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,726 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,853 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,238 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,585 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,819 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,108 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,474 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,362 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,622 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,631 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,699 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,808 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,828 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,018 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,512 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,747 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,994 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,400 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 2,113 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,390 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,528 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,751 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,991 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,630 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,602 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,991 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,200 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,355 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,282 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,307 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,401 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,386 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,380 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,611 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,597 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,583kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,852kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,916kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,283 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,397 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,644 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,612 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,881 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,260 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,380 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,380 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,536 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,595 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,685 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,701 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,788 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,873 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,205 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,348 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,622 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,595 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,873 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,190 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,260 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,365 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,475 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,557 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,105 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,151 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 5,800 kg

Preise auf Anfrage
Preisanfrage über

info@weil-hv.de