Verbinder aus Rotguss

Maxiplex für Trinkwasser Dichtung EPDM

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,666 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,020 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,354 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,723 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,785 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,172 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,529 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,923 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,815 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,815 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,092 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,668 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 2,323 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 2,974 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,742 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,146 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 2,064 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,688 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,047 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,371 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,863 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht:

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,390 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,383 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,390 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,498 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,588 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,588 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,765 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,787 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,765 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,995 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,055 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,300 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,424 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,651 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,847 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,818 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,130 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,355 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,453 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,507 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,674 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,773 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,883 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,987 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,029 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,257 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 1,461 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,557 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,105 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 0,151 kg

Techn. Daten:
Material: Rotguss
Gewicht: 5,800 kg

Preise auf Anfrage

Techn. Daten:
Material: Kunststoff -gelb-
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Kunststoff -gelb-
Gewicht: 

Techn. Daten:
Material: Kunststoff -gelb-
Gewicht: 0,010 kg

Techn. Daten:
Material: Kunststoff -gelb-
Gewicht: 0,016 kg

Techn. Daten:
Material: Kunststoff -gelb-
Gewicht: 0,022 kg

Techn. Daten:
Material: Kunststoff -gelb-
Gewicht: 0,035 kg

Preise auf Anfrage
Preisanfrage über

info@weil-hv.de